Schedule

Raleigh

Monday

11am  Brazilian Jiu-Jitsu and Muay Thai

6:30 Fitness Kickboxing

6:30 Muay Thai

6:30 Hapkido

7:30 Brazilian Jiu-Jitsu

Tuesday

5:00 Juniors Martial Arts

6:00 Juniors Grappling

6:30 Fitness Kickboxing

6:30 Muay Thai

6:30 Hapkido

7:30 Brazilian Jiu-Jitsu

Wednesday

11am  Brazilian Jiu-Jitsu and Muay Thai

6:30 Fitness Kickboxing

6:30 Muay Thai

6:30 Hapkido

7:30 Brazilian Jiu-Jitsu

Thursday

5:00 Juniors Martial Arts

6:00 Juniors Grappling

6:30 Fitness Kickboxing

6:30 Muay Thai

6:30 Hapkido

7:30 Brazilian Jiu-Jitsu

Friday

6:00 Fitness Kickboxing

Saturday

10am Fitness Kickboxing

10am Brazilian Jiu-Jitsu

Sunday

No Class

Powered by Top Rated Local®